Navigácia

O nás

Domov sociálnych služieb /ďalej len „DSS“/ je organizácia, ktorá je zriadená a prevádzkovaná občianskym združením Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch. Svoje služby poskytuje v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Základným dokumentom občianskeho združenia Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím sú Stanovy a Zriaďovacia listina.

DSS poskytuje sociálne služby deťom, mladým ľuďom a dospelým so zdravotným znevýhodnením /prevažne mentálne postihnutie, autizmus, kombinované postihnutie/ od 3 rokov po neobmedzený vek. Svoje služby poskytujeme ambulantnou formou na dvoch pracoviskách:

Domov sociálnych služieb - Pod kopcom 75, Nové Zámky

Domov sociálnych služieb - Pracovisko pracovnej terapie, Kostolná 1, Nové Zámky

Našim cieľom je motivovať prijímateľa sociálnych služieb k dosahovaniu čo najvyššej miery samostatnosti a nezávislosti, vytvárať príjemné, podnetné a bezpečné prostredie, v ktorom budú akceptované zvláštnosti správania sa prijímateľa sociálnych služieb, byť kvalifikovaným sprievodcom prijímateľa sociálnych služieb, ponúkať klientom zmysluplné aktivity, podporovať ich v napĺňaní svojich cieľov, zaisťovať súkromie,  motivovať prijímateľov sociálnych služieb k rozvoju alebo udržaniu ich schopností a za všetkých okolností zachovávať ľudskú dôstojnosť a úctu.

 AUDIO_o_ZPMP_NZ.mp3 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria