Navigácia

Postup pri prijímaní

Dôležité náležitosti

 

Prijímateľ sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) môže byť prijatý do Domova sociálnych služieb na základe právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydáva príslušný úrad vyššieho územného celku podľa trvalého bydliska žiadateľa.

 

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti žiadateľa alebo súdom ustanoveného opatrovníka o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Prílohou tejto žiadosti je lekársky posudok na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vydáva ošetrujúci lekár. Žiadosť sa podáva na vyšší územný celok, v obvode ktorého má fyzická osoba, ktorá má byť posúdená na poskytovanie sociálnej služby, trvalý pobyt.

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vypracováva príslušný vyšší územný celok, je podkladom na Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb. Na základe vydaného rozhodnutia si prijímateľ sociálnych služieb  podáva žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb, Pod kopcom 75, Nové Zámky, respektíve v Domove sociálnych služieb – Pracovisku pracovnej terapie, Kostolná 1, Nové Zámky v ambulantnej forme poskytovania služieb, ak je na uvedených prevádzkach voľné miesto v rámci stanovenej kapacity. Súčasne si žiadateľ v prípade, že organizácia eviduje voľné miesto, podáva žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb na príslušnom úrade VÚC.

 

postup_pri_prijimani.pdf

ziadost_o_posudenie_soc_sluzbu_s_prilohami_-ver2021_10-4.pdf

ziadost_o_zabezpecenie_poskyt_soc_sluzby_akt_2022-01.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria