Navigácia

Strategická vízia, poslanie a ciele ZPMP NZ

Strategicka_vizia_ZPMP_NZ.pdf

Strategicka_vizia_ZPMP_NZ_ETR.pdf

Vízia, poslanie a hodnoty zariadenia

Vízia

Poskytovanie kvalitných ambulantných sociálnych služieb a vytváranie podmienok pre dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. Našou víziou je spoločnosť, v ktorej ľudia s ťažkým zdravotným znevýhodnením budú prirodzenou súčasťou našich životov, v ktorej im ponúkneme kvalitné a rôznorodé služby vychádzajúce z ich zdravotného stavu, schopností a momentálneho cítenia.  

Poslanie

Hlavným poslaním ambulantnej sociálnej služby ZPMP NZ je snaha umožniť ľuďom s ťažkým zdravotným znevýhodnením zostať rovnocennými členmi spoločnosti a umožniť im, aby prežili svoj život v prirodzenom prostredí svojich rodín.

Hodnoty

Sociálne služby v DSS sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ služby vybral.

 

Strategický cieľ zariadenia

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o ťažko zdravotne znevýhodnenú populáciu v Nitrianskom kraji a regióne Nové Zámky, ktorá umožní všetkým deťom vzdelávať sa primeraným spôsobom, dospelým zmysluplne žiť a pracovať v podmienkach rešpektujúcich ich potreby a možnosti a zabezpečí plnohodnotný život ich rodinám. Strategický plán vychádza z analýzy súčasného stavu zariadenia.

Základným cieľom ZPMP NZ je poskytovanie kvalitných služieb a vytváranie podmienok pre dôstojný a spokojný život prijímateľov sociálnych služieb. 

Novinky

Kontakt

  • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
    Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
  • +421 918 461 303

Fotogaléria