Navigácia

Štandardy kvality

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

 

I. Oblasť: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd

 

 1. 1. Kritérium: Základné ľudské práva a slobody
 2. Sociálne služby v ZPMP NZ sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva či iného zmýšľania národného, alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti, alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.

  ZPMP NZ je povinné vo svojej činnosti rešpektovať základné ľudské práva užívateľov služieb, ich nároky vyplývajúce z ďalších platných obecne záväzných noriem a pravidiel občianskeho spolužitia.

  Sociálne služby sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje ľudsko – právny rozmer a orientácia na potreby a preferenciu prijímateľov sociálnych služieb. Deti, mladí ľudia a dospelí v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie majú právo uplatňovať si svoje práva na slobodný a nezávislý život s podporou spoločnosti na nediskriminačnom princípe. Naše zariadenie je postavené na pilieroch dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ktoré sú zakotvené v nasledovných dokumentoch: Dohovor OSN o právach dieťaťa, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor o odstránení diskriminácie žien, Európska sociálna charta.

 3. Medzi ďalšie medzinárodné a národné dokumenty, na ktorých je položená činnosť nášho zariadenia sú Charta základných práv EU, Európska charta rodinne opatrujúcich osôb, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným znevýhodnením na roky  2014 - 2020, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030.

 4. V záujme nášho zariadenia je venovanie pozornosti právam pri poskytovaní sociálnych služieb a povinnostiam poskytovateľa sociálnych služieb, ale i povinnostiam, prípadne zákazom a obmedzeniam prijímateľov sociálnych služieb v zmluvách o poskytovaní sociálnych služieb. ZPMP NZ to vníma ako cestu prevencie porušovania práv a slobôd a ochrany zúčastnených strán zmluvných vzťahov v oblasti sociálnej starostlivosti a poskytovaných služieb. Služby poskytované prijímateľovi sociálnych služieb v našom Domove sociálnych služieb sú teda poskytované v súlade s ľudskými právami.

 5.  

 6. 2. Kritérium: Sociálny status prijímateľa SS
 7. ZPMP NZ rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby. ZPMP NZ uznáva, že napriek nepriaznivej sociálnej situácii zostáva prijímateľ sociálnej služby jedinečnou individualitou s vlastnou životnou históriou, súčasnosťou, s určitými schopnosťami, vedomosťami, zručnosťami, ktoré by sa vplyvom poskytovanej služby nemali znižovať, ale naopak – kultivovať a rozvíjať, minimálne udržiavať alebo účinne brániť ich rýchlemu regresu. Pracovníci ZPMP NZ od prvého kontaktu s prijímateľom sociálnych služieb k nemu pristupujú ako k partnerovi, ktorému nemajú riadiť život, ale sprevádzať a pomáhať mu v oblastiach, ktoré nezvláda alebo zvláda s ťažkosťami. Názor prijímateľa sociálnych služieb sa berie vždy na zreteľ a prijímateľovi sociálnych služieb musí byť zrejmé, že na jeho názore zariadeniu skutočne záleží. ZPMP NZ je povinné:

 • Prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnych služieb,

 • Aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností,

 • Poskytovať sociálne služby na odbornej úrovni,

 • Spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou prijímateľa sociálnych služieb.

ZPMP NZ teda garantuje právo prijímateľa sociálnych služieb k rešpektu jeho sociálneho statusu.

 1.  
 2. 3. Kritérium: Vzťahy, rodina, komunita
 3. ZPMP NZ si zakladá na dobrej spolupráci so zákonnými zástupcami, opatrovníkmi, rodičmi, súrodencami a ostatnými členmi rodiny a priateľov prijímateľov sociálnych služieb. Spolupráca s nimi prináša mnohé výhody pre rýchlejšie napredovanie prijímateľov sociálnych služieb, uspokojenie ich potrieb, túžob, zabezpečenie pocitu istoty a bezpečie a skvalitnenie života.
 4. Rodina prijímateľa sociálnych služieb a jeho komunita je pri nami poskytovanej ambulantnej forme sociálnych služieb každodennou súčasťou, pretože sme zástancami názoru, že každé dieťa a každý človek potrebuje poznať pocit rodiny a domova a mal by mať vytvorené bezpečné miesto, v ktorom môže pokojne žiť, tešiť sa a napredovať. A keďže i my chceme, aby prijímatelia sociálnych služieb mali v našom zariadení vytvorené podobné podmienky ako vo svojich rodinách, je nevyhnutné s rodinami komunikovať a snažiť sa ísť spoločne za rovnakým cieľom v starostlivosti a podpore prijímateľa sociálnych služieb.
 5.  

Novinky

Kontakt

 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky, Domov sociálnych služieb
  Pod kopcom 5902/75, 940 01 Nové Zámky
 • +421 918 461 303

Fotogaléria